Privacyverklaring

Vertaalbureau Lingüística, geregistreerd onder KvK-nummer 30251077, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vertaalbureau Lingüística – Contactpersoon: Sascha Schoumans
Watersnip 8
3755 GL EEMNES (bezoek uitsluitend op afspraak)
T: 06-40344497
E: info@linguistica.nl
W: https://www.linguistica.nl

Verwerking persoonsgegevens

Vertaalbureau Lingüística verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • Documenten en de hierop vermelde informatie die u meestuurt via uw offerteaanvraag.

Bij daadwerkelijke verstrekking van een vertaalopdracht worden de volgende gegevens verwerkt ten behoeve van uitvoering en betaling van de opdracht:

  • Adresgegevens;
  • Betalingsgegevens als bankrekeningnummer en BTW-nummer.

Doel van het verwerken van de gegevens

Vertaalbureau Lingüística verwerkt uw gegevens om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, en voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en het voeren van de bijbehorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens

Vertaalbureau Lingüística heeft de genoemde gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen beide partijen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:

  • de wettelijk verplichte facturatie en het bewaren van de betalingsadministratie gedurende de wettelijke bewaartermijn;
  • het bewaren van de vertaalde documenten gedurende de samenwerking is nodig voor de bedrijfsvoering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vertaalbureau Lingüística neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vertaalbureau Lingüística) tussen zit. Vertaalbureau Lingüística gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en (beveiligde) plug-ins.

Bewaartermijn

Vertaalbureau Lingüística bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
* Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en btw-nummer t.b.v. de wettelijke verplichtingen tijdens de duur van de overeenkomst/samenwerking en de termijn gesteld door de belastingdienst qua administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vertaalbureau Lingüística verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vertaalbureau Lingüística en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander door u genoemde organisatie op te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@linguistica.nl. Houd er rekening mee dat Vertaalbureau Lingüística bij intrekking van toestemming of verzoek om verwijdering van uw gegevens geen opdrachten meer voor u kan uitvoeren. Wanneer Vertaalbureau Lingüística daadwerkelijk uw gegevens verwijdert, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. In de tussentijd zal Vertaalbureau Lingüística dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Vertaalbureau Lingüística een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vertaalbureau Lingüística reageert zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Vertaalbureau Lingüística neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@linguistica.nl.

Klachten

Vertaalbureau Lingüística wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link.

Call Now Button